ឡានចាក់ដីធ្វើផ្លូវ Road construction - Awesome dump trucks loading dirt & Komatsu bulldozer pushing

1 Просмотры
Издатель
ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព ឡានយីឌុបចាក់ដី និងអាប៊ុលរុញដីធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ ។
Hyundai dump trucks loading dirt - Building​ New Road Construction in Cambodia.
- Hyundai trago dump truck
- Hyundai dump truck 24t
- Hyundai dump truck 23t
- Komatsu bulldozer D58E

Website:


Facebook:

Blogger:#ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
Категория
Криптовалюта новости
Комментариев нет.