អេស្កាវ៉ាទ័រកាយគ្រោះក្រហមដាក់ឡាន Komatsu PC210 Excavator, Dump Truck

7 Просмотры
Издатель
នេះជាវីដេអូ សកម្មភាពគ្រឿងចក្រធ្វើការ​ អេស្កាវ៉ាទ័រកាយគ្រោះក្រហមដាក់ឡាន និងសកម្មភាពការអភិវឌ្ឃន៍ដោយគ្រឿងចក្រ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Komatsu PC210 Excavator loading dump truck in Cambodia
Website:

Facebook:

Blogger:


មានវីដេអូ គ្រឿងចក្រធ្វើការ ទំនាក់ទំនង :
Gmail: sombathchetra@


#ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឃន៍កម្ពុជា
Категория
Криптовалюта новости
Комментариев нет.